Besøksforbud barn

Samvær ved kontaktforbud eller besøksforbud

Samvær ved kontaktforbud eller besøksforbud – Advokathjelp i foreldretvister

Departementet foreslår en ny bestemmelse i barneloven som regulerer virkningen av et kontaktforbud eller besøksforbud ilagt overfor barnet.

Prop. 167 L (2016–2017) – regjeringen.no

Paragrafen omhandler besøksforbud for personer under 15 år. Dette er snevret inn til oppholdsforbud. Påtalemyndigheten må ha grunn til å tro at det er fare for …

Proposisjonen gjelder forslag til endringer i barneloven og straffeloven mv. Et hovedformål er å gi barn bedre rettsvern mot vold og overgrep. Det er en prioritert sak for regjeringen å arbeide for at barn beskyttes bedre mot utnyttelse, vold og mishan…

Besøksforbud: Alt du trenger å vite (vilkår, varighet m.m.)

Osloadvokatene ved advokatfullmektig Ørjan Onarheim vant i en sak om besøksforbud mot barn i Borgarting lagmannsrett denne uken.

I denne artikkelen omhandler vilkårene for å få besøksforbud. Vi går også gjennom hva slags besøksforbud som finnes, og tilgang til rettshjelp.

Besøksforbud mot barn – Osloadvokatene

Mor fikk besøksforbud overfor barna / Osloadvokatene

Det er ikke et enkelt ja eller nei svar på dette. Men det skjer at foreldre får besøksforbud mot sine barn. Det er politiet der venninnen din bor som bestemmer …

Osloadvokatene ved advokatfullmektig Ørjan Onarheim vant i en sak om besøksforbud mot barn i Borgarting lagmannsrett denne uken.

Kan en foreldre få besøksforbud mot datteren? – Ung.no

26. okt. 2021 — Det er ikke et krav at personen som forbudet retter seg mot har begått en straffbar handling eller at det foreligger en dom. For å få et …

Er det lov å sende besøksforbud når man er under 18 år?

13. okt. 2021 — Og barneloven § 60 sier at retten etter krav fra en part kan forby den andre forelderen å komme til eiendommen eller bustadhuset der barnet …

Besøksforbud i familiesaker – Frykman Kramer advokatfirma

29. jan. 2022 — Du kan også søke om besøksforbud om det er barnet ditt som utsettes for vold eller forfølgelse. I slike tilfeller kan du også ta kontakt med …

Besøksforbud: Slik går du frem (lover, regler m.m.)

23. mai 2010 — Etter en del år som advokat i barnefordelingssaker har jeg opplevd flere ganger at det begjæres besøksforbud mot en forelder og/eller barnet …

besøksforbud – Barnerettsbloggen

Besøksforbud, oppholdsforbud m.v.. … Før beslutning om oppholdsforbud tas, skal påtalemyndigheten gi barnet mulighet til å uttale seg, og spørre vergen om …

Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven)

Keywords: besøksforbud barn